Blog

Medlemskontingent 2022

TID FOR KONTIGENT

I løpet av onsdag 27. april kommer betalingsoppfordring fra RUBIC AS (vår admin partner på medlemskontigent).

Årsmøtet har satt kontigenten til 500,- for sesongen 2022

Takk til alle våre trofaste 280 medlemmer for årvisse bidrag. Gitt at det er over 500 hytter på Mysusæter så er det ennå mange vi ikke når.

Vi ser derfor spesielt fram til at du som ikke er medlem melder deg inn, og gir ditt bidrag til å opprettholde Mysusæters tilbud til hytteeiere, turister og andre.

Kontigentinntektene går direkte til utbedrende og forskjønnende tiltak på Mysusæter.
Dette er f.eks. Stier, Løyper, Broer, Klopper og Turkart.

Meld deg inn via vellets hjemmeside :

https://app.rubic.no/Account/signup?organizationID=9376#/form/profile

mvh Styret

Invitasjon til åpning av KÅSENBRUA langfredag 15/4 kl 15.00

Brua er bygget av entreprenør Stokk & Stein as høsten 2021 på oppdrag fra DNT Oslo og Omegn med prosjektstøtte fra Løypelaget og Mysusæter Vel.

Familier, hyttefolk, skiløpere og alle inviteres til en times felles feiring av vår stolte bru over Storula som skal sikre trygg krysning hele året.

Vi lokker med god stemning og enkel servering. Velkommen skal dere være!

Stikkord fra møte mellom hyttevelforeningene og Sel kommune 28. februar 2022

 1. Omstillingskommune v/programleder Ola Ulfsby Bottheim.

Bottheim redegjorde for «Styrk Sel», en 6 årig programinnsats som har som mål å skape 20 nye arbeidsplasser. Programmet har en ramme på MNOK 22, og 28 bedrifter har meldt interesse, bl.a Rondane Turisthotell.

2. Orientering om hva som skjer i kommunen ved Grindstuen.

Det ble orientert om bygging av Otta skole, etablering av nytt slakteri, utvidelse av Otta Amfi og etablering av McDonalds på Otta.

3. Saker innmeldt fra Mysusæter Vel

a) Opprettholdelse av bru ved Spranget for turfolk og beitedyr. DNT vil bygge ny bru og vil eventuelt påta seg vedlikeholdsansvaret. Sel kommune har svart Statsskog at riving av bru er søknadspliktig. Det pågår dialog mellom DNT og Statskog og kommunen har så langt ikke mottatt noen søknad.

b) Hva skjer på Karelen med hensyn til båtplasser, muligheter til bading, parkering etc? Samme spørsmål stil fra Nordre Furusjøen Vel (NFV). NFV fortalte at 11 familier går til rettsak mot angjeldende sameie i Nord Fron kommune om retten til parkering og båtplasser. Ordfører i Sel har hatt ett møte med parter i saken og planlegger fler. Leder i Fjellstyret kunne opplyse om at de ser på muligheten for båtplasser i Elgsvika (statsalmenning) med mulighet for oblat til ca. 100kr pr år. Rydding av eldre båter skjer til sommeren.

c) Kan man etablere enklere regler for inngjerding av hyttetomter?. Søkandsprosessen som krever godkjennelse fra beitelagene oppleves uoversiktlig og vanskelig å forstå til hvem og hvordan det skal gjøres. På Høvringen har beitelagene blitt enige om og laget regler om at inngjerding av 300m2 rundt tun og bygninger er akseptabelt og ønskelig. Klare regler senker konfliktnivået. Fjellstyret godkjenner begrenset inngjerding med 1m tett stakitt i statsalmenning. Alle vellene ønsket at Sel Kommune kunne ta initiativ til dialog med beitelagene med tanke på å få etablert klare regler.

4. Saker innmeldt fra Nordre Furusjøen Vel

a) Gjennomgang av kommunens vurderinger og konklusjon i saken om etablering av nye skiløyper i Mysusæterområdet, særlig Statsforvalterens brev av 21. januar 2022. Varaordfører redegjorde for kommunens syn på ny løype langs Furusjøvegen. De så på denne som et forsøk og presiserte at brøyting av Furusjøvegen ikke er tema.

b) Arealplan – Hva er status på kommunens arbeid om revidert arealplan og kommunens vurderinger av hyttevelforeningenes innspill gitt i 2021? 1. gangsbehandling er planlagt til høsten og kommunen mottar innspill fortløpende fortsatt.

c) Bruk av elmotor på vann. NFV har søkt om bruk av Elmotor med 800watt på Vålåsjøen 25. juni 2021 og avventer fortsatt svar fra kommunen.

5. Orientering fra hyttevelforeningene.

Høvringen Vel refererte fra sitt vel der både grunneierlag, vellet, sti-og løypelag og hotellene har dannet et cluster av fellesinteresser som jobber sammen. Sammen går de gjennom planer for løypekjøring og plassering av løyper. Felles sti-og løypelag har både representant for hotellene og en ekspert på løypekjøring. Etterlyste Sel Kommunes rolle som vertskommune når det gjelder bidrag til løypekjøring og ønsket en ny gjennomgang av fritidsundersøkelsen. Horgseteren vel refererte at der arrangerer veilagene påskeskirenn og sommerfest. De jobber med stier og løyper, gapahuker og båtplasser.

Hva arbeider Mysusæter Vel med?

Hva arbeider vi med i dag?

 1. Støtter Løypelaget med driftsmidler og er medlem og stemmeberettiget i Løypelaget
 2. Arbeider spesifikt med opprettholdelse av dagens løypenett i tillegg til utvikling av et enda bedre løypenett
 3. Arbeider med reetablering av gamle stier og ferdselsveier – herunder Mysusæter Rundt (Syverstien)
 4. Merking og skilting av stier, både eksisterende og nye
 5. Setter ut klopper på stier med mye myr
 6. Arbeider med et nytt turkart for Mysusæter i samarbeid med Stiglaget
 7. Tilrettelegger for turorientering og stolpejakt
 8. Setter ut container til alle hytteeierne i høstferien
 9. Arbeider for bedre dekning fra Telenor og Telia
 10. Er høringsinstans og har uttalerett i alle saker som angår brukerne av hyttene og Mysusæter som hyttedestinasjon. Følgende høringsuttalelser er levert siste år:
  • Planprogram for ny kommuneplan
  • Registrering og verdsetting av friluftsområder
  • Reguleringsplan Felt 10
  • Ny skiløype langs Furusjøveien – fire delinnspill
  • Forvaltningsplan for villrein
  • Rullering av forvaltningsplan for Rondane og Dovre nasjonalpark
 11. Er invitert inn i ulike fora hos kommunen og deltar i møter i kommunen
  • Stolpejakten
  • Kommunens møter med velforeningene i hytteområdene
  • Medlem i styringsgruppe og arbeidsgruppe for Oppfølging av rapport Spranget – Mysusæter (Etablering av ny sti til Ranglarhø, opprusting av sentrumsområdet m.m)
  • Diskusjoner om Karelen i samarbeid med Nordre Furusjøen Vel

Hva har vi bidratt med tidligere?

 1. Initiert arbeidet med ny Kolbotnbru
 2. Initiativtaker til sykkelstien Furusjøen rundt sammen med Kvamsfjellet Vel
 3. Har sørget for at søppelcontainere er erstattet med et visuelt bedre Moloksystem
 4. Har bidratt til å tilrettelegge rundt Jørgenhuken med midler til opprusting av steinmuren mot Loftsgårdjordet

Styremøte avholdt i Mysusæter Vel

Mysusæter Vel hadde styremøte forrige uke i tillegg til møte med enkelte grunneiere.

Vi har blitt invitert til å delta i Styringsgruppe og Arbeidsgruppe for prosjekt » Oppfølging av Mulighetsstudiet Spranget- Mysusæter». Statlige myndigheter har bevilget ca MNOK 1,8 til prosjektet. Målet er å etablere sti til Ranglarhø og rundt Ranglartjønn, oppruste sentrumsområdet på Mysusæter samt gjennomføre andre tiltak som fører til at særlig dagsturister kan velge andre opplevelser enn tur til Spranget.

Styret er opptatt av å opprettholde og tilrettelegge et aktivitetstilbud i de sentrale områdene rundt Mysusæter i form av nye og gamle stier, løyper, badeplasser, båtplasser, Stolpejakt m.m. Dette øker forhåpentligvis aktivitetene i nærområdet rundt Mysusæter og kan også bidra til at presset på villreinstammen minker i nærheten av Rondemassivet.

Anne Siiri Øyasæter, styreleder Mysusæter Vel

Container tilgjengelig for medlemmer helgen 7-11 oktober

Som i fjor setter Mysusæter vel ut en åpen 22 m3 container for innsamling av avfall fra hytter. Oppstilling blir på parkeringen ved Molok’ene.
Containeren settes ut torsdag 7/10 på ettermiddagen og hentes mandag 11/10 evt. 12/10 beroende på hvor fort den fylles.
Det er ikke lov å kaste maling/kjemikalier, gips, elektroavfall.
Glava kan kastes i en «Big bag» som står ved siden av containeren.

Fortsatt god høstferie !
På vegne av styret, Kjetil