Hva arbeider Mysusæter Vel med?

Hva arbeider vi med i dag?

 1. Støtter Løypelaget med driftsmidler og er medlem og stemmeberettiget i Løypelaget
 2. Arbeider spesifikt med opprettholdelse av dagens løypenett i tillegg til utvikling av et enda bedre løypenett
 3. Arbeider med reetablering av gamle stier og ferdselsveier – herunder Mysusæter Rundt (Syverstien)
 4. Merking og skilting av stier, både eksisterende og nye
 5. Setter ut klopper på stier med mye myr
 6. Arbeider med et nytt turkart for Mysusæter i samarbeid med Stiglaget
 7. Tilrettelegger for turorientering og stolpejakt
 8. Setter ut container til alle hytteeierne i høstferien
 9. Arbeider for bedre dekning fra Telenor og Telia
 10. Er høringsinstans og har uttalerett i alle saker som angår brukerne av hyttene og Mysusæter som hyttedestinasjon. Følgende høringsuttalelser er levert siste år:
  • Planprogram for ny kommuneplan
  • Registrering og verdsetting av friluftsområder
  • Reguleringsplan Felt 10
  • Ny skiløype langs Furusjøveien – fire delinnspill
  • Forvaltningsplan for villrein
  • Rullering av forvaltningsplan for Rondane og Dovre nasjonalpark
 11. Er invitert inn i ulike fora hos kommunen og deltar i møter i kommunen
  • Stolpejakten
  • Kommunens møter med velforeningene i hytteområdene
  • Medlem i styringsgruppe og arbeidsgruppe for Oppfølging av rapport Spranget – Mysusæter (Etablering av ny sti til Ranglarhø, opprusting av sentrumsområdet m.m)
  • Diskusjoner om Karelen i samarbeid med Nordre Furusjøen Vel

Hva har vi bidratt med tidligere?

 1. Initiert arbeidet med ny Kolbotnbru
 2. Initiativtaker til sykkelstien Furusjøen rundt sammen med Kvamsfjellet Vel
 3. Har sørget for at søppelcontainere er erstattet med et visuelt bedre Moloksystem
 4. Har bidratt til å tilrettelegge rundt Jørgenhuken med midler til opprusting av steinmuren mot Loftsgårdjordet

Hva vi jobber med i Mysusæter Vel

Styret i Mysusæter Vel har dette året bestått av seks ordinære medlemmer og to varamedlemmer. Det er gjennomført 11 styremøter og vi ha deltatt i flere  møter i kommunen.

Målet vårt er å tilrettelegge et bedre tilbud for våre medlemmer og legge igjen et godt og miljøvennlig fotavtrykk i det fjellområdet vi ferdes. Blant de synlige (fysiske tiltak) prosjektene våre kan vi nevne følgende:

 • Vi følger opp stolpejakten og bidrar med punktvalg og kr 10 000
 • Stiutvalget (styrets underutvalg) arbeider nå med merking og rydding av den gamle seterveien mellom Mysusæter og Raphamn samt gjenopptagelse av den gamle stien fra Kampeseter til Ultunga, i tillegg til videreutvikling av Mysusæter Rundt.
 • Vi har igangsatt arbeidet med turkart og synfaring er gjennomført nå i sommer. Målet er velge ut stier som gir gode opplevelser og som gir sammenhengende turer. Mange gamle stier er grodd igjen og med mange sauetråkk som plutselig stopper, er det vanskelig å finne fram.
 • Vi støtter turorienteringsprosjektet i Raphamnfjellet
 • Vi er kontaktet av initiativtakerne fra sykkelstien rundt Furusjøen om videreutvikling av sykkelstien og nytt opplag av sykkelkartet. Det har vi sagt ja til.
 • Vi har støttet Løypelaget med kr 50 000 der vi har anmodet LL om å legge særlig vekt på daglig kjøring i de tre feriene (jul/nyttår, vinterferie og påske).
 • Vi jobber med Telenor og Telia for å forbedre mobildekningen på Mysusæter, Telenor ser ut til å få samlokalisering i Telia sin mobilmast mot Ranglarhø, kanskje i september, vi jobber med Telia for mulig samlokalisering med Telenor i deres mast mot Rapham.
 • Vi støtter også initiativ til fysiske tiltak i Karelen i samarbeid med andre velforeninger.
 • Vi deltar jevnlig i hyttemøtene i kommunen
 • Vi er høringsinstans i plansaker i kommunen og har nedlagt mye arbeid ifm den nye arealplanen og to mindre reguleringsplaner på Mysusæter
 • Vi er stolte over å ha fått ny nettside på plass der målet er bedre kommunikasjon og informasjon om bygdas tilbud av varer og tjenester
 • Vellet arrangerte i høstferien 2020 søppelinnsamling i form av container tilgjengelig på Mysusæter for alle medlemmer slik at de slapp å kjøre til Myrmoen selv. I helgen mellom de 2 høstferieukene, dette var populært og vi satser på å gjenta dette høstferien 2021

Velkommen til årsmøtet der vi vil gå gjennom neste års oppgaver!

Mysusæter Vel ordinært årsmøte – Agenda 7.august 2021

På Rondane Høyfjellshotell kl. 16.00

 1. Konstituering
  • Styreleder åpner møtet
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Årsberetning
 4. Revidert regnskap og budsjett
 5. Fastsettelse av kontingent
 6. Saker til orientering
  • a) Tilrettelegging og bruk av området ved Karelen
  • b) Framtidens løypenett – utfordringer og muligheter
 7. Valg av styremedlemmer, valgkomite, revisor, eventuelle andre verv