Innkalling til årsmøte i Mysusæter Vel 6. august kl 17.00 på Thon Hotel Otta

Sakspapirene ligger vedlagt og vil kun bli distribuert på nettsiden. Vel møtt! Hilsen Styret

Agenda

 1. Konstituering
  • Styreleder åpner møtet
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Årsberetning 2021/2022 – gjennomgang
 3. Revidert regnskap 2021 – gjennomgang
 4. Aktiviteter 2022 – 2023 – orientering
 5. Fastsettelse av kontingent – Forslag til vedtak: NOK 500
 6. Endring av vedtekter – Forslag til vedtak krever 2/3 flertall
 7. Valg av styremedlemmer – Valgkomiteen redegjør for forslag til vedtak av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og medlem til valgkomite.
 8. Eventuelt

Servering

Medlemskontingent 2022

TID FOR KONTIGENT

I løpet av onsdag 27. april kommer betalingsoppfordring fra RUBIC AS (vår admin partner på medlemskontigent).

Årsmøtet har satt kontigenten til 500,- for sesongen 2022

Takk til alle våre trofaste 280 medlemmer for årvisse bidrag. Gitt at det er over 500 hytter på Mysusæter så er det ennå mange vi ikke når.

Vi ser derfor spesielt fram til at du som ikke er medlem melder deg inn, og gir ditt bidrag til å opprettholde Mysusæters tilbud til hytteeiere, turister og andre.

Kontigentinntektene går direkte til utbedrende og forskjønnende tiltak på Mysusæter.
Dette er f.eks. Stier, Løyper, Broer, Klopper og Turkart.

Meld deg inn via vellets hjemmeside :

https://app.rubic.no/Account/signup?organizationID=9376#/form/profile

mvh Styret

Invitasjon til åpning av KÅSENBRUA langfredag 15/4 kl 15.00

Brua er bygget av entreprenør Stokk & Stein as høsten 2021 på oppdrag fra DNT Oslo og Omegn med prosjektstøtte fra Løypelaget og Mysusæter Vel.

Familier, hyttefolk, skiløpere og alle inviteres til en times felles feiring av vår stolte bru over Storula som skal sikre trygg krysning hele året.

Vi lokker med god stemning og enkel servering. Velkommen skal dere være!

Stikkord fra møte mellom hyttevelforeningene og Sel kommune 28. februar 2022

 1. Omstillingskommune v/programleder Ola Ulfsby Bottheim.

Bottheim redegjorde for «Styrk Sel», en 6 årig programinnsats som har som mål å skape 20 nye arbeidsplasser. Programmet har en ramme på MNOK 22, og 28 bedrifter har meldt interesse, bl.a Rondane Turisthotell.

2. Orientering om hva som skjer i kommunen ved Grindstuen.

Det ble orientert om bygging av Otta skole, etablering av nytt slakteri, utvidelse av Otta Amfi og etablering av McDonalds på Otta.

3. Saker innmeldt fra Mysusæter Vel

a) Opprettholdelse av bru ved Spranget for turfolk og beitedyr. DNT vil bygge ny bru og vil eventuelt påta seg vedlikeholdsansvaret. Sel kommune har svart Statsskog at riving av bru er søknadspliktig. Det pågår dialog mellom DNT og Statskog og kommunen har så langt ikke mottatt noen søknad.

b) Hva skjer på Karelen med hensyn til båtplasser, muligheter til bading, parkering etc? Samme spørsmål stil fra Nordre Furusjøen Vel (NFV). NFV fortalte at 11 familier går til rettsak mot angjeldende sameie i Nord Fron kommune om retten til parkering og båtplasser. Ordfører i Sel har hatt ett møte med parter i saken og planlegger fler. Leder i Fjellstyret kunne opplyse om at de ser på muligheten for båtplasser i Elgsvika (statsalmenning) med mulighet for oblat til ca. 100kr pr år. Rydding av eldre båter skjer til sommeren.

c) Kan man etablere enklere regler for inngjerding av hyttetomter?. Søkandsprosessen som krever godkjennelse fra beitelagene oppleves uoversiktlig og vanskelig å forstå til hvem og hvordan det skal gjøres. På Høvringen har beitelagene blitt enige om og laget regler om at inngjerding av 300m2 rundt tun og bygninger er akseptabelt og ønskelig. Klare regler senker konfliktnivået. Fjellstyret godkjenner begrenset inngjerding med 1m tett stakitt i statsalmenning. Alle vellene ønsket at Sel Kommune kunne ta initiativ til dialog med beitelagene med tanke på å få etablert klare regler.

4. Saker innmeldt fra Nordre Furusjøen Vel

a) Gjennomgang av kommunens vurderinger og konklusjon i saken om etablering av nye skiløyper i Mysusæterområdet, særlig Statsforvalterens brev av 21. januar 2022. Varaordfører redegjorde for kommunens syn på ny løype langs Furusjøvegen. De så på denne som et forsøk og presiserte at brøyting av Furusjøvegen ikke er tema.

b) Arealplan – Hva er status på kommunens arbeid om revidert arealplan og kommunens vurderinger av hyttevelforeningenes innspill gitt i 2021? 1. gangsbehandling er planlagt til høsten og kommunen mottar innspill fortløpende fortsatt.

c) Bruk av elmotor på vann. NFV har søkt om bruk av Elmotor med 800watt på Vålåsjøen 25. juni 2021 og avventer fortsatt svar fra kommunen.

5. Orientering fra hyttevelforeningene.

Høvringen Vel refererte fra sitt vel der både grunneierlag, vellet, sti-og løypelag og hotellene har dannet et cluster av fellesinteresser som jobber sammen. Sammen går de gjennom planer for løypekjøring og plassering av løyper. Felles sti-og løypelag har både representant for hotellene og en ekspert på løypekjøring. Etterlyste Sel Kommunes rolle som vertskommune når det gjelder bidrag til løypekjøring og ønsket en ny gjennomgang av fritidsundersøkelsen. Horgseteren vel refererte at der arrangerer veilagene påskeskirenn og sommerfest. De jobber med stier og løyper, gapahuker og båtplasser.

Styremøte avholdt i Mysusæter Vel

Mysusæter Vel hadde styremøte forrige uke i tillegg til møte med enkelte grunneiere.

Vi har blitt invitert til å delta i Styringsgruppe og Arbeidsgruppe for prosjekt » Oppfølging av Mulighetsstudiet Spranget- Mysusæter». Statlige myndigheter har bevilget ca MNOK 1,8 til prosjektet. Målet er å etablere sti til Ranglarhø og rundt Ranglartjønn, oppruste sentrumsområdet på Mysusæter samt gjennomføre andre tiltak som fører til at særlig dagsturister kan velge andre opplevelser enn tur til Spranget.

Styret er opptatt av å opprettholde og tilrettelegge et aktivitetstilbud i de sentrale områdene rundt Mysusæter i form av nye og gamle stier, løyper, badeplasser, båtplasser, Stolpejakt m.m. Dette øker forhåpentligvis aktivitetene i nærområdet rundt Mysusæter og kan også bidra til at presset på villreinstammen minker i nærheten av Rondemassivet.

Anne Siiri Øyasæter, styreleder Mysusæter Vel

Hva vi jobber med i Mysusæter Vel

Styret i Mysusæter Vel har dette året bestått av seks ordinære medlemmer og to varamedlemmer. Det er gjennomført 11 styremøter og vi ha deltatt i flere  møter i kommunen.

Målet vårt er å tilrettelegge et bedre tilbud for våre medlemmer og legge igjen et godt og miljøvennlig fotavtrykk i det fjellområdet vi ferdes. Blant de synlige (fysiske tiltak) prosjektene våre kan vi nevne følgende:

 • Vi følger opp stolpejakten og bidrar med punktvalg og kr 10 000
 • Stiutvalget (styrets underutvalg) arbeider nå med merking og rydding av den gamle seterveien mellom Mysusæter og Raphamn samt gjenopptagelse av den gamle stien fra Kampeseter til Ultunga, i tillegg til videreutvikling av Mysusæter Rundt.
 • Vi har igangsatt arbeidet med turkart og synfaring er gjennomført nå i sommer. Målet er velge ut stier som gir gode opplevelser og som gir sammenhengende turer. Mange gamle stier er grodd igjen og med mange sauetråkk som plutselig stopper, er det vanskelig å finne fram.
 • Vi støtter turorienteringsprosjektet i Raphamnfjellet
 • Vi er kontaktet av initiativtakerne fra sykkelstien rundt Furusjøen om videreutvikling av sykkelstien og nytt opplag av sykkelkartet. Det har vi sagt ja til.
 • Vi har støttet Løypelaget med kr 50 000 der vi har anmodet LL om å legge særlig vekt på daglig kjøring i de tre feriene (jul/nyttår, vinterferie og påske).
 • Vi jobber med Telenor og Telia for å forbedre mobildekningen på Mysusæter, Telenor ser ut til å få samlokalisering i Telia sin mobilmast mot Ranglarhø, kanskje i september, vi jobber med Telia for mulig samlokalisering med Telenor i deres mast mot Rapham.
 • Vi støtter også initiativ til fysiske tiltak i Karelen i samarbeid med andre velforeninger.
 • Vi deltar jevnlig i hyttemøtene i kommunen
 • Vi er høringsinstans i plansaker i kommunen og har nedlagt mye arbeid ifm den nye arealplanen og to mindre reguleringsplaner på Mysusæter
 • Vi er stolte over å ha fått ny nettside på plass der målet er bedre kommunikasjon og informasjon om bygdas tilbud av varer og tjenester
 • Vellet arrangerte i høstferien 2020 søppelinnsamling i form av container tilgjengelig på Mysusæter for alle medlemmer slik at de slapp å kjøre til Myrmoen selv. I helgen mellom de 2 høstferieukene, dette var populært og vi satser på å gjenta dette høstferien 2021

Velkommen til årsmøtet der vi vil gå gjennom neste års oppgaver!